Informace o zpracování osobních údajů

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 45, IČ: 63 99 72 40, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39656 („MBFS“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (zejména služby ve formě finančního leasingu, operativního leasingu, účelového úvěru, sjednávání pojistných služeb, jakož i doplňkových služeb souvisejících s užíváním vozidel) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, dalších osob dotčených poskytovanou službou (např. osob poskytujících zajištění) či osob, se kterými má MBFS smluvní vztah, popř. zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:
- jaké osobní údaje MBFS zpracovává a k jakým účelům,
- jakým způsobem MBFS osobní údaje zpracovává,
- komu MBFS osobní údaje předává,
- jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k MBFS.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.
Správce: Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
Adresa: Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 Chodov
Telefonní číslo: +420 271 077 601
E-mailová adresa: infocz@mercedes-benz.com
Adresa internetových stránek: www.mbfs.cz
Při uplatnění práv, popř. pokud subjekt údajů bude chtít některé informace vysvětlit, tak může MBFS kontaktovat prostřednictvím těchto údajů.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence MBFS pro ochranu osobních údajů („pověřenec“) ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv. Pověřenec je osoba, která dohlíží na soulad zpracování osobních údajů s předpisy upravujícími zpracování osobních údajů (zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – tzv. GDPR).
- Pověřencem je Anna Kramářová, tel 271 077 649.

3. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby některé osobní údaje či dokumenty poskytujete MBFS povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

3.1 Pojem zpracování osobních údajů
Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3.2 Kategorie osobních údajů
MBFS zpracovává následující kategorie osobních údajů:
- identifikační a obdobné údaje subjektu údajů - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), státní příslušnost, druh a čísla dokladů totožnosti (a jiných úředních dokladů), dobu jejich platnosti, stát, popřípadě orgán, který je vydal, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, místo narození, e-mail, telefon, rodinný stav, podobizny / obrazové snímky; identifikační číslo pro službu instant messenger, adresy na sociálních sítích);
- podpis (včetně využití dynamického biometrického podpisu – např. pomocí zařízení SignPad);
- údaje k posouzení schopnosti zákazníka plnit povinnosti ze smluv MBFS (včetně údajů o majetkových a finančních poměrech, bonity zákazníka, příjmů ze zaměstnání či podnikatelské činnost, dluhů, počtu členů domácnosti, počtu vyživovaných osob, údajů o bankovním účtu);
- údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů (koníčky, zájmy, počet osob v domácnosti);
- údaje o vozidle (např. konfigurace vozidla, stav tachometru, údaje z digitální servisní knížky);
- údaje o zakoupených produktech a využitých službách (např. leasingové smlouvy, objednané služby Mercedes me connect, uložené konfigurace vozidla);
- další osobní údaje (např. informace o tom, zda subjekt údajů je politicky exponovanou osobou).

3.3 Právní základ pro zpracování
Aby MBFS mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejichž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:
- účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů;
- účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů.

3.4 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů.Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů je možné mimo jiné v následujících případech:
- zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání;
- zpracování, které je nezbytné ke splnění právní povinnosti MBFS;
- zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MBFS.

3.4.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání
Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti MBFS v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:
- identifikace subjektu údajů;
- schválení uzavření smlouvy (včetně přípravy nabídky financování / pojištění a posouzení schopnosti subjektu údajů plnit povinnosti dle smlouvy s MBFS);
- jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně;
- realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb MBFS včetně zpracovávání dokladů společnosti MBFS);
- provádění evidence a aktualizace smluv;
- uchovávání dat v systémech MBFS;
- předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS využívá k plnění smluvních povinností, např.:
pojišťovnám, se kterými budou / byly uzavřeny pojistné smlouvy; dodavatelům vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s MBFS (autorizovaným prodejcům a opravcům vozidel vyráběných koncernem Daimler, tj. vozidel Mercedes-Benz, Smart, Setra, Mitsubishi Fuso, jakož i dodavatelům vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek); osobám, prostřednictvím kterých MBFS poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb MBFS.

3.4.2 Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti MBFS
Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zjišťovat a zpracovávat osobní údaje z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností společností MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely: - provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
- vzájemné informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob prostřednictvím databáze (registrů) podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (např. Nebankovní registr klientských informací - NRKI – viz čl. 3.6);
- uchování a archivování údajů dle zákonných požadavků (např. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru);
- plnění povinností dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

3.4.3 Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MBFS
Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce (MBFS). K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmu společnosti MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:
- vymáhání právních nároků z příslušného právního jednání včetně vymáhání pohledávek mimosoudní cestou a odebrání neoprávněně užívaného vozidla a předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS pro tyto účely využívá;
- zjištění lokality předmětu financování v případech, kdy je vozidlo vybaveno geolokačním zařízením a výlučně za předpokladu, že:

a) subjekt údajů má právní povinnost odevzdat MBFS předmět financování, kterou
- prověřování skutečností týkajících se právní osobnosti, svéprávnosti, právních a vlastnických poměrů subjektu údajů včetně posouzení možnosti získat požadovaný produkt a posouzení schopnosti plnit veškeré povinnosti dle smlouvy s MBFS;ani po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě odeslané ze strany MBFS nesplní;

b) MBFS disponuje takovými informacemi, na základě kterých je objektivně
- prokázání, že MBFS při poskytování svých služeb jednal v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;zřejmé, že se subjekt údajů dopustil/dopustí vážného porušení smlouvy o financování, zejména takového, na základě kterého je MBFS oprávněna od smlouvy odstoupit;
- prevence a řízení rizik (např. předcházení podvodům, ochrana před zneužitím služeb) včetně vzájemného informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob (např. Nebankovní registr klientských informací - NRKI – viz čl. 3.6);
- provádění marketingových činností (přímý marketing) ohledně služeb a produktů MBFS;
- vnitřní potřeby MBFS týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb, zpřístupnění osobních údajů osobám koncernu Daimler pro administrativní účely a předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS pro tyto účely využívá.

3.5 Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů
Ke zpracování některých kategorií osobních údajů může docházet jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů. Souhlas je třeba k pořízení kopie osobních dokladů, k provádění marketingu MBFS (v určitém rozsahu je v těchto případech MBFS oprávněna nabízet produkty a služby zákazníkům též bez získání jejich souhlasu), s použitím biometrického podpisu prostřednictvím nástroje SignPad, a se zpracováním a uchováváním rodného čísla za účelem jednoznačné identifikace při zpracování v rámci NRKI. Je-li zpracování osobních údajů realizováno na základě souhlasu, má vždy subjekt údajů právo jej neudělit, a to úkonem adresovaným MBFS v jakékoliv podobě. Na neudělení souhlasu nesmí být vázáno neposkytnutí služby MBFS. Dodatečně je taktéž možné odvolat souhlas s poskytnutím kopie osobního dokladu.
Souhlas je subjektem údajů udělen na dobu zpracování předmětných osobních údajů v souladu s čl. 5.

3.6 NRKI/BRKI - zpracování osobních údajů na základě kombinace účelů
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu MBFS na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy MBFS zjišťuje a zpracovává osobní údaje o osobách potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, je MBFS uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás MBFS zpracovává, do NRKI poskytuje a z NRKI získává tyto Vaše osobní údaje:
- identifikační osobní údaje;
- údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a MBFS došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
- údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
- údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
- údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
- údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, a to v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitele klientů (právnických osob).

Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob).

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu NRKI, které je k dispozici na webových stránkách  stránkách provozovatele NRKI (www.cncb.cz/o-cncb/informacni-memorandum) a na webových stránkách MBFS.

Tyto údaje mohou být dále zpracovávány mateřskou společností MBFS, popřípadě jí předávány, za účelem monitoringu a posouzení úvěruschopnosti, pro možnost automatického vyhodnocování a za účelem vývoje metod pro posouzení a prevenci kreditních rizik.

4. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména (kategorie příjemců):
a. osobám v rámci plnění povinností stanovených MBFS právními předpisy, např.
- soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři, finanční arbitr;
- Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
- Finanční analytický úřad dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- osoby, které vedou registry informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele (např. CNCB); nebo CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (dále jen „CRIF“);

b. osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů MBFS, např.
- soudy, rozhodčí soudy, soudní exekutoři v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků MBFS;
- osoby, které MBFS pověřil vymáháním nároků ze smluv či jiného právního jednání (inkasní agentury);
- osoby, které vedou registry informací o bonitě platební morálce a důvěryhodnosti (např. CNCB);
- společnosti koncernu Daimler (zejména pro případy využívání internetové platformy pURL);
c. osobám, které MBFS pověřil k plnění smluvních povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, např.:
- dodavatelé vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s MBFS (autorizovaní prodejci a opravci vozidel vyráběných koncernem Daimler, tj. vozidel Mercedes-Benz, Smart, Setra, Mitsubishi Fuso, jakož i dodavatelé vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek);
- osoby, prostřednictvím kterých MBFS poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb MBFS;

Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím subjektům:
Alpha Corp s.r.o.
Allianz pojišťovna, a. s.
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
CENTRUM Moravia, spol. s r.o.
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Daimler Financial Services AG
Mercedes-Benz Group AG
Exon s.r.o.
Fa RENE a.s.
Hoffmann a Žižák spol. s r.o.
Hošek Motor a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s ., Vienna Insurance Group
KORDEX spol. s.r.o.
M 3000, a.s.
Management consult Dr. Eisele & Dr. Noll GmbH
Mercedes-Benz Bank AG
Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.
Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.
Milan Král a.s.
Pagina Příbram spol. s r.o.
PREVIA, s.r.o.
SAMOHÝL MB a.s.
S. & W. Automobily s.r.o.
SARAH SECURITY SERVICE spol. s.r.o.
Servisní pojišťovna a.s.
Severozápadni informační - SEIKA s.r.o.
UNIQA pojišťovna, a.s.
VSP Auto, s.r.o.

5. Doba uložení osobních údajů
MBFS uchovává osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu (lhůta začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku).

V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, činí doba uložení osobních údajů 18 měsíců od jejich poskytnutí, nepožádá-li subjekt údajů v tomto období o novou nabídku financování. V takovém případě dojde k opětovnému započetí běhu doby dle předchozí věty.
Doba zpracování osobních údajů provozovatelem NRKI je uvedena v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací.
Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje anonymizovány.

6. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:
- požadovat přístup k osobním údajům (tj. zejména od MBFS požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje MBFS zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
- na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
- je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);
Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti MBFS stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).

7. Aktualizace Informace o zpracování osobních údajů
Dovolujeme si Vás upozornit, že tato Informace o zpracování osobních údajů může být průběžně upravována a aktualizována a jakékoliv změny se stanou účinnými jejich uveřejněním na stránkách MBFS: https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/mercedes-benz-cars/legal-notice/gdpr-financial-services/financial-services.module.html.